เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน การวางระบบบัญชีการเงิน การควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต ของปั้มน้ำมัน

บริการของเรา

1. บริการวางระบบบัญชีการเงินให้กับปั้มน้ำมันทั่วประเทศ

    โดยการลงปฏิบัติงานและศึกษาถึงปัญหาอย่างแท้จริง

     ระยะเวลาการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลง

2. บริการตรวจสอบภายใน

3. บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี

4. บริการวางแผนภาษี

5. บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

6. บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

7. บริการรับทำบัญชี ปรึกษาปัญหาภาษีอากร รับงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง


ลักษณะของธุรกิจที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการของเรา

1. เป็นปั้มน้ำมันเปิดใหม่

2. เป็นปั้มน้ำมันที่เปิดมานานแล้ว แต่ยังไม่มีระบบการควบคุมภายใน และระบบบัญชีการเงินที่ดี มีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร

3. เป็นปั้มน้ำมันที่เปิดมานานแล้ว แต่ได้จ้างสำนักงานบัญชีในการทำบัญชี และปัจจุบันต้องการที่จะเป็นผู้ทำบัญชีเอง


วัตถุประสงค์หลักของการวางระบบบัญชีการเงิน

1. เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น เช่น

       1.1 ป้องกันการทุจริตต่อลูกค้า ในเรื่องของการรูดบัตรเครดิต

       1.2 ป้องกันการทุจริต หรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในส่วนของการจัดเก็บหนี้ จากลูกค้าเงินเชื่อ

       1.3 ป้องกันสินค้าสูญหาย เช่น น้ำมันหล่อลื่น, วัตถุดิบต่างๆ ของร้าน Amazon

2. เพื่อควบคุมกระแสเงินสดของกิจการ และป้องกันการจ่ายเช็คคืน

3. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน ว่า บริษัทมี กำไร(ขาดทุน) เท่าไร และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนทางการตลาดในอนาคตได้


จุดเด่นของเรา

          Acc. System (Thailand) Co., Ltd. จะเข้าไปดูแลระบบงานอย่างใกล้ชิด โดยการเข้าไปปฏิบัติงานจริง 
ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน ศึกษาถึงปัญหาและกลไกของงานที่เกิดขึ้นจริง และวางระบบการทำงานให้ง่ายและสอดคล้อง
กับเนื้องาน พร้อมส่งมอบงานให้กับพนักงานของคุณเพื่อให้ระบบงานสามารถดำเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกันไว้เบื้องต้น


งานบริการวางระบบบัญชีการเงินที่ลูกค้าจะได้รับ

          ระบบน้ำมัน

          1. การบริหารการจัดซื้อน้ำมัน/การจัดการคลังน้ำมัน

          2. การตรวจสอบรายงานภาษี ก, รายงานภาษี ข, รายงานภาษี ค 

             เพื่อให้มั่นใจได้ว่ายอดขายที่ยื่นต่อกรมสรรพากรตามแบบ ภ.พ. 30 ถูกต้องตามยอดขายที่เกิดขึ้นจริง

          3. ตรวจสอบใบปิดกะ ปิดวัน ว่ายอดเงินที่รับชำระครบถ้วนถูกต้อง

          4. การตรวจสอบยอดบัตรเครดิตที่ลูกค้ารูดในแต่ละวัน ว่าได้รับเงินเข้าบัญชีครบถ้วนถูกต้อง 

             และมั่นใจได้ว่าพนักงานไม่ทุจริตกับลูกค้า          

          5. การควบคุมภายในลูกค้าเงินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้รับชำระหนี้ครบถ้วนถูกต้อง

          6. การควบคุมภายในการจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าไม่มีการสูญหาย

          7. การจัดทำรายงานสรุปปิดวัน เพื่อส่งสรุปผลการทำงานประจำวันให้ผู้บริหารตรวจสอบ

          8. การเรียกเก็บรายได้ค่าเช่าพื้นที่ เพื่อให้ง่ายในการปฏิบัติงานและสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้

          9. การรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำงบการเงินเพื่อบริหาร

         10. การจัดทำงบการเงินเพื่อการบริหาร 

             เพื่อให้ผู้บริหารทราบผลประกอบการที่แท้จริง และสามารถวางแผนทางการตลาดในอนาคตได้


          ระบบการควบคุมภายใน ร้าน Cafe Amazon

          1. การตรวจสอบใบปิดกะ ปิดวัน

          2. การตรวจสอบรายงานเคลื่อนไหวสินค้าประจำวัน เพื่อป้องกันวัตถุดิบสูญหาย

          3. การจัดทำรายงานสรุปปิดวัน เพื่อส่งสรุปผลการทำงานประจำวันให้ผู้บริหารตรวจสอบ

          4. การบันทึกค่าใช้จ่ายของร้าน Cafe Amazon เข้าระบบ POS เพื่อการควบคุมวัตถุดิบที่ดี

          5. การตรวจนับวัตถุดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน

          6. การรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำงบการเงินเพื่อบริหาร

          7. การจัดทำงบการเงินเพื่อการบริหาร 

             เพื่อให้ผู้บริหารทราบผลประกอบการที่แท้จริง และสามารถวางแผนทางการตลาดในอนาคตได้
           

           ระบบการตรวจสอบรายงานประจำเดือนของร้าน 7-11

          1. การตรวจสอบ Statement ประจำเดือน 

             เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และสอดคล้องกับยอดขาย

          2. การตรวจสอบรายงานผลการ Audit Stock ประจำเดือน 

             เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนของการบริหารจัดการ Stock ของร้าน และเพื่อกำหนดวิธีการป้องกันสินค้าสูญหาย

             ที่เหมาะสม

          3. การรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำงบการเงินเพื่อบริหาร

          4. การจัดทำงบการเงินเพื่อการบริหาร 

             เพื่อให้ผู้บริหารทราบผลประกอบการที่แท้จริง และสามารถวางแผนทางการตลาดในอนาคตได้

          

          ระบบอื่นๆ

          1. กำหนดรูปแบบของฟอร์มเอกสารต่างๆ เช่น ใบตัดกะ, ใบวัดน้ำมัน, ใบเบิกเงินเดือนล่วงหน้า, ใบแจ้งหนี้, 

              ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี ในการเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ เป็นต้น

          2. กำหนดรูปแบบในการควบคุมกระแสเงินสดของกิจการ

          3. กำหนดเงื่อนไขในการจ่าย Incentive ให้กับพนักงาน ได้แก่ หน่วยงานน้ำมัน, ร้าน Amazon,ร้าน 7-11

          4. กำหนดรูปแบบผังบัญชีในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับแบบ ภ.ง.ด. 50

          5. งานด้านอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ


เงื่อนไขการบริการ
         
         อัตราค่าใช้จ่าย และระยะเวลาการปฏิบัติงาน "ตามตกลง"  
          ทั้งนี้ "ค่าที่พัก" ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เป็นความรับผิดชอบของ "ลูกค้า"

#1 โดย: ORN [IP: 171.100.10.xxx]
เมื่อ: 2014-04-24 11:25:03
http://pantip.com/topic/31907718
ตัวอย่างการขาดการจัดการที่ดี เสียชื่อ เสียลูกค้า
อย่าเสียน้อยเสียยากเลย รีบอุดรอยรั่วของธุรกิจเถอะ
#2 โดย: ORN [IP: 171.100.10.xxx]
เมื่อ: 2014-04-24 11:27:39
มีคนเข้ามาโพสกรณีปัญหาการทุจริตของพนักงานในปัม
ลงในเวปพันทิป ลองเข้้าไปอ่านดูตามลิ้งนะคะ

ชื่อผู้ตอบ:

รหัสป้องกันสแปม:


Visitors: 3,269