รายงานภาษี ค

            รายงานภาษี ค  คือ  มีรูปแบบเหมือนรายงานภาษี ข ทุกอย่าง แต่รายงานภาษี ค จะแสดงเป็นข้อมูลการเคลื่อนไหวน้ำมันประจำเดือน โดยจะแสดงยอดคงเหลือยกมา (เป็นยอดจากการตรวจนับของเดือนก่อน), ยอดซื้อ, ยอดขาย, และ “ยอดคงเหลือตามบัญชีตอนสิ้นเดือน ”เปรียบเทียบกับ “ ยอดคงเหลือของน้ำมันที่วัดได้จริง ” ทั้งนี้ ผลต่างสะสมของยอดน้ำมันคงเหลือตามบัญชีกับยอดน้ำมันคงเหลือจากการตรวจนับจะต้องไม่เกินร้อยละ 0.50 ของยอดขายสะสมประจำเดือนของน้ำมันแต่ละชนิด

รายงานดังกล่าวจะให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ยอดคงเหลือน้ำมันประจำวัน

2. ยอดซื้อน้ำมัน

3. ยอดขายน้ำมัน

4. ยอดคงเหลือจากการคำนวณ

5. ยอดคงเหลือทางบัญชี

6. ผลต่างประจำเดือน


      เชิญดาวน์โหลดแบบฟอร์ม excel ค่ะ............


  • รายงานภาษี ก.jpg
    รายงานภาษี กคือ รายงานยอดขายน้ำมันจากหัวจ่าย แสดงเป็นทั้งจำนวนลิตร และจำนวนเงิน รวมถึงได้แสดงในส่วนของภาษีซื้อ และภาษีขาย ในวันนั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยแสดงแยกประเภทน้ำมันแต่ละชนิดอ...

  • รายงานภาษี ข.jpg
    รายงานภาษี ขคือ เปรียบเสมือนรายงานเคลื่อนไหวสินค้าประจำวัน โดยจะแสดงยอดคงเหลือยกมา (เป็นยอดจากการตรวจนับของวันก่อน), ยอดซื้อ, ยอดขาย, และ “ยอดคงเหลือตามบัญชีตอนสิ้นวัน ”เปรีย...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 73,511