รายงานภาษีน้ำมัน

       รายงานภาษีน้ำมัน  เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การจัดทำบัญชีของธุรกิจน้ำมัน แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ ทั่วไป แต่หากถามว่ารูปแบบการจัดทำบัญชีของธุรกิจน้ำมันแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ หรือไม่ ตอบได้เลยว่า "ไม่" เพื่อให้มีความเข้าใจในการจัดทำบัญชีของธุรกิจน้ำมันมากยิ่งขึ้น ก่อนอื่นเรามาทำความเข้ากับรายงานภาษีน้ำมันกันก่อน ดังต่อไปนี้
รายงานภาษีน้ำมัน ประกอบด้วย รายงาน 3 ส่วน ได้แก่
1. รายงานภาษี ก คือ รายงานขายผ่านมิเตอร์ประจำวัน
2. รายงานภาษี ข คือ รายงานเคลื่อนไหวสินค้าประจำวัน
3. รายงานภาษี ค คือ รายงานเคลื่อนไหวสินค้าประจำเดือน  • รายงานภาษี ก.jpg
    รายงานภาษี กคือ รายงานยอดขายน้ำมันจากหัวจ่าย แสดงเป็นทั้งจำนวนลิตร และจำนวนเงิน รวมถึงได้แสดงในส่วนของภาษีซื้อ และภาษีขาย ในวันนั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยแสดงแยกประเภทน้ำมันแต่ละชนิดอ...

  • รายงานภาษี ข.jpg
    รายงานภาษี ขคือ เปรียบเสมือนรายงานเคลื่อนไหวสินค้าประจำวัน โดยจะแสดงยอดคงเหลือยกมา (เป็นยอดจากการตรวจนับของวันก่อน), ยอดซื้อ, ยอดขาย, และ “ยอดคงเหลือตามบัญชีตอนสิ้นวัน ”เปรีย...

  • รายงานภาษี ค.jpg
    รายงานภาษี คคือ มีรูปแบบเหมือนรายงานภาษี ข ทุกอย่าง แต่รายงานภาษี ค จะแสดงเป็นข้อมูลการเคลื่อนไหวน้ำมันประจำเดือนโดยจะแสดงยอดคงเหลือยกมา (เป็นยอดจากการตรวจนับของเดือนก่อน), ย...
Visitors: 73,511