เกี่ยวกับเรา

Acc. System (Thailand) Co., Ltd. 
ดำเนินงานโดย นางสาวณัชษวีร์  พัฒนจีระธรณ์ (กริม)

มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางระบบบัญชีการเงิน การตรวจสอบภายใน งานบัญชีทั่วไป และงานฝ่ายบุคคล มากกว่า 20 ปี

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท เอนเนอจี จำกัด (ปั้มน้ำมัน ปตท.)

บริษัท อึ้ง กิม เฮง ปิโตรเลียม จำกัด (ปั้มแก๊ส LPG)

บริษัท พี แอนด์ เอส ซุปเปอร์ แก๊ส จำกัด (ปั้มแก๊ส LPG)

บริษัท มอเตอร์แก๊ส-เอนเนอจี จำกัด (ปั้มแก๊ส LPG)

บริษัท วิภาวดี เอนเนอจี จำกัด (ปั้มก๊าซ NGV)

บริษัท สายไหม เอนเนอจี จำกัด (ปั้มก๊าซ NGV)

บริษัท เพ็ชรธรรมชาติ จำกัด (ปั้มก๊าซ NGV)

ระยะเวลา : ตุลาคม 2553 - ตุลาคม 2556

ตำแหน่ง  : หัวหน้างานบัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. งานวางระบบบัญชีการเงินทั้งหมด

          - วางระบบในการจัดทำ และตรวจสอบรายงานภาษีน้ำมัน ได้แก่ รายงานภาษี ก, รายงานภาษี ข, รายงานภาษี ค

          - วางระบบในการตรวจสอบยอดบัตรเครดิตที่ลูกค้ารูดในแต่ละวัน

          - วางระบบในการบริหารจัดการร้านค้าเช่า

          - วางระบบบัญชีให้กับร้าน Amazon

          - วางระบบบัญชีให้กับร้าน 7-11

          - กำหนดรูปแบบในการตรวจสอบ Statement ของร้าน 7-11 ที่ได้รับจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 

          - กำหนดรูปแบบการตรวจสอบผลการ Audit Stock ของร้าน 7-11 

          - กำหนดรูปแบบการตรวจสอบ Stock ของร้าน Amazon

          - กำหนดรูปแบบในการจัดทำงบการเงินเพื่อการบริหาร

          - กำหนดเงื่อนไขในการจ่าย Incentive ให้กับพนักงาน ได้แก่ หน่วยงานน้ำมัน, ร้าน Amazon,ร้าน 7-11

          - กำหนดแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี ในการเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ ในโปรแกรม Express

          - วางแผนการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

2. งานประจำเดือน 

          - จัดทำแบบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53

          - จัดทำรายงานภาษีซื้อ

          - จัดทำงบการเงินเพื่อการบริหาร

          - วิเคราะห์ Statement ของร้าน 7-11 ที่ได้รับจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

          - วิเคราะห์รายงานผลการ Audit Stock ของร้าน 7-11

          - สังเกตการณ์การนับ Stock ของร้าน Amazon

          - จัดทำใบแจ้งหนี้ในการเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่, ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา

          - จัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ค่าเช่าพื้นที่, ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา

          - ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าพื้นที่, ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำปา ว่าได้รับครบถ้วนทุกรายหรือไม่

3. งานประจำวัน

          - จัดทำ และตรวจสอบรายงานภาษี ก, รายงานภาษี ข, รายงานภาษี ค

          - เป็นผู้ถือเงินสดย่อย

          - ทำจ่ายค่าใช้จ่ายทุกประเภท พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องหักภาษี

          - ตรวจสอบยอดบัตรเครดิตที่รูดในแต่ละวันว่ามีเงินเข้าบัญชีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 

          - ตรวจสอบและติดตามใบกำักับภาษีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตที่ไ้ด้รับจากธนาคารให้ครบถ้วนถูกต้อง

4. งานทั่วไป

          - แก้ปัญหาเฉพาะให้กับลูกค้า กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับการรูดบัตรเครดิต รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

          - จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเรื่องขอสินเชื่อกับธนาคาร


บริษัท เวิลด์เน็ท อินทิเกรเทอร์ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์)

ระยะเวลา : ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553

ตำแหน่ง  : สมุห์บัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. งานประจำปี

          - ปิดงบการเงินประจำปี

          - จัดทำแบบ ภ.ง.ด.51

          - จัดทำแบบ ภ.ง.ด.50

          - จัดทำแบบ ส.บช.3

          - จัดเตรียมเอกสารชุดสำหรับยื่นงบการเงินประจำปีให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสรรพากร

2. งานประจำเดือน

          - ตรวจสอบการจัดทำแบบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53

          - ตรวจสอบการจัดทำแบบ ภ.พ.30

          - จัดทำงบการเงินเพื่อการบริหาร

          - สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

3. งานประจำวัน

          - ตรวจสอบการลงบัญชีด้านรับ-จ่าย

          - ปิด Job การผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ Set

          - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น เพื่อ Support ทีม Sale

          - ติดตามหนี้ สำหรับหนี้ลูกค้ารายใหญ่

4. งานทั่วไป

          - จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเรื่องขอสินเชื่อกับธนาคาร

          - สร้างรูปแบบงบการเงินในโปรแกรมบัญชีำสำเร็จรูป Express


บริษัท รุ่งศุภกิจ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายถังบำบัดน้ำเสีย)

ระยะเวลา : เมษายน 2550 - กันยายน 2552

ตำแหน่ง  : พนักงานบัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. งานเริ่มต้นระบบบัญชีการเงิน

          - กำหนดผังบัญชีให้สอดคล้องกับแบบ ภ.ง.ด.50 ในโปรแกรม Express

          - สร้างรูปแบบกระดาษทำการในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

          - สร้างแบบช่วยกรอก ภ.ง.ด.50 สำเร็จรูป ในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

          - เริ่มต้นระบบสินค้าคงเหลือในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express (โดยเคลียร์ข้อมูลสินค้าคงเหลือเดิมที่ไม่ถูกต้องออกจากระบบ)

          - เคลียร์เช็คจ่ายล่วงหน้า เช็ครับในมือ เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า คงค้างย้อนหลัง 3 ปี เพื่อให้สามารถเริ่มต้นระบบในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ได้อย่างถูกต้อง

2. งานประจำปี

          - ปิดงบการเงินประจำปี

          - จัดทำแบบ ภ.ง.ด.51

          - จัดทำแบบ ภ.ง.ด.50

          - จัดทำแบบ ภ.ง.ด. 1ก

          - กรอกแบบ กท.20 ของกองทุนเงินทดแทนประจำปี

          - จัดเตรียมเอกสาร และกรอกแบบฟอร์ม เกี่ยวกับรายละเอียดค่าจ้าง เพื่อนำส่งตามที่สำนักงานประกันสังคมร้องขอ (ขอทุกปี)

          - สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

3. งานประจำเดือน

          - ตรวจสอบการจัดทำแบบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53

          - ตรวจสอบการจัดทำแบบ ภ.พ.30

          - ตรวจสอบการจัดทำแบบ ภ.ง.ด.1

          - ตรวจสอบการจัดทำแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม

          - ตรวจสอบการแจ้งเข้า-ออกพนักงานกับสำนักงานประกันสังคม

4. งานประจำวัน

          - ตรวจสอบการลงบัญชีด้านรับ-จ่าย

          - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

          - ตรวจสอบ Stock สินค้าคงเหลือที่ได้รับมาจากโรงงาน

          - จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ


บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานบัญชี)

ระยะเวลา : สิงหาคม 2548 - มีนาคม 2550

ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

          - ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทธุรกิจโรงแรม และบริษัทประกันภัย 

          - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบออกมาในรูปเล่ม เพื่อให้หัวหน้านำไปประกอบเพื่อนำเสนอในที่ประชุมของบริษัทลูกค้า

          - ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 

          - จัดทำแบบ ภ.ง.ด.50 ประจำปี


ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา       : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

ปีที่สำเร็จการศึกษา : พ.ศ. 2547

ระดับการศึกษา       : ปริญญาตรี

คณะ         : บริหารธุรกิจ

สาขา        : การบัญชี-การสอบบัญชี

เกรดเฉลี่ย : 3.67 (เกียรตินิยมอันดับ 2)


ชื่อสถานศึกษา       : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ปีที่สำเร็จการศึกษา : พ.ศ. 2543

ระดับการศึกษา       : ปวช.

คณะ         : บริหารธุรกิจ

สาขา        : การบัญชี

เกรดเฉลี่ย : 3.63


Visitors: 73,510