โรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม จ.ประจวบคีรีขันธ์-งานวางระบบบัญชี พ.ย.66 - ม.ค.67

สืบเนื่องจากธุรกิจของลูกค้ามีการเติบโตแบบก้าวกระโดด และลูกค้าให้ความสำคัญกับระบบบัญชีและการเงิน เพราะเชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย และส่วนงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ธุรกิจเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มีทีมงานหลังบ้านที่ดี 

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการวางระบบบัญชีและการเงิน

1. รวบรวมข้อมูลทางบัญชีทั้งด้านรับ-จ่าย เข้าระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ดังนั้น จึงทำให้สามารถค้นหาข้อมูล เรียกดูข้อมูลย้อนหลัง เช่น ประวัติการขายสินค้าให้ลูกค้า, ประวัติการซื้อวัตถุดิบ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ, ระบบการควบคุมลูกหนี้-เจ้าหนี้, และอีกมากมาย

2. การจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบมากกว่าขึ้น และสอดคล้องกับการรวบรวมข้อมูลในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ทำให้สามารถค้นหาเอกสารได้ง่ายขึ้น

3. สามารถจัดทำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ให้กับลูกค้าได้ง่ายและสะดวกขึ้น รวมถึง ลดความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารให้ลูกค้าด้วย เนื่องจาก โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปจะจัดเก็บข้อมูลลูกค้าไว้เป็นฐานข้อมูลในระบบ โดยสามารถเรียกฐานข้อมูลเดิมมาใช้งานในครั้งต่อไปได้ ไม่ต้องป้อนข้อมูลลูกค้าใหม่ จึงช่วยลดความผิดพลาด และช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น

4. สร้างระบบการติดตาม "ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี" กรณีที่กิจการได้จ่ายชำระค่าสินค้าไปแล้ว ซึ่งชำระเงิน โดยอ้างอิงจากใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ ดังนั้น การมีระบบการติดตามเอกสารที่ดี จะช่วยให้กิจการได้รับประโยชน์ทางภาษีสูงสุด ในทางกลับกัน หากลูกค้าไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว ก็ย่อมทำให้เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากมาย และสิ่งสำคัญ "งบการเงิน" ที่จัดทำขึ้นก็จะไม่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงของกิจการ และในอนาคตอาจทำให้เกิดปัญหาทางด้านภาษีได้

5. สามารถจัดทำงบการเงินได้ทุกเดือน ทำให้ผู้บริหารสามารถนำงบการเงินไปบริหารงานได้จริง มองเห็นจุดอ่อน-จุดแข็งของกิจการ สามารถนำข้อมูลในอดีตมาวางแผนการทำงานในอนาคตได้

6. การวางระบบบัญชีและการเงิน ทำให้การทำงานมีทิศทางที่ชัดเจนชึ้น ช่วยให้พนักงานทำงานได้ง่ายขึ้น และสามารถทำงานแทนกันได้ ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ดังนั้น ก็จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับบุคคลกรในองค์กรได้


ติดต่อสั่งผลิตน้ำดื่มภายใต้แบรนด์ของตัวเอง หรือ ติดต่อสั่งซื้อน้ำดื่ม "น้ำไทย" 

ได้ที่ โทร.032-817084, 095-364-5168


Visitors: 74,873