บริการจัดทำงบการเงินในโปรแกรม Express

สำหรับกิจการที่ใช้งานโปรแกรม Express อยู่แล้ว แต่งบการเงินในระบบที่มีอยู่ยังไม่ถูกต้อง ไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง ทางเรา ACC. ให้บริการในจัดทำ และออกแบบงบการเงินในระบบโปรแกรม Express ให้สอดคล้องกับการบริหารงาน ของผู้บริหาร โดยสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้จริงงบการเงินที่จัดทำในระบบ

1. งบแสดงฐานะการเงิน 

   - เปรียบเทียบเดือนปัจจุบัน กับ เดือนที่แล้ว

   - เปรียบเทียบปีปัจจุบัน กับ ปีที่แล้ว

2. งบกำไรขาดทุน

   - เปรียบเทียบเดือนปัจจุบัน กับ เดือนที่แล้ว

   - เปรียบเทียบปีปัจจุบัน กับ ปีที่แล้ว

   - จำแนกตามแผนก/สาขา ในการบริหารงาน (หากมีการบันทึกข้อมูลแบบแยกแผนก)

   - งบกำไรขาดทุน 12 เดือน เพื่อแสดงให้เห็นการบริหารงานในแต่ละเดือนของกิจการได้ง่ายขึ้น

3. งบกระแสเงินสด 

   ช่วยให้ผู้บริหารทราบว่า กำไรที่กิจการได้รับ และเงินสดของกิจการที่เพิ่มขึ้น/ลดลง เกิดจากกิจกรรมทางการค้าด้านใดบ้าง ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารมีความมั่นใจขึ้นว่า กำไร(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือนส่งผลกับกระแสเงินสดของกิจการอย่างไรบ้าง หรือพูดง่ายๆ คือ กำไรที่เกิดขึ้น...เงินอยู่ไหน เพราะแน่นอนว่ากำไรที่เกิดขึ้นย่อมไม่สอดคล้องกับเงินสดที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เพราะกระแสเงินสดของกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง "งบกระแสเงินสด" คือ คำตอบของผู้บริหารค่ะ

ข้อดีของการใช้งานงบการเงินในระบบ Express

1. สามารถเรียกข้อมูลมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องนำข้อมูลตามงบทดลองไปออกงบการเงินด้วยโปรแกรม Excel

2. ลดความผิดพลาดในการจัดทำงบการเงิน

3. ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน


Visitors: 73,510