ลานเทน้ำยางสดทรัพย์เปียทอง จ.สุราษฎร์ธานี

งานวางระบบบัญชีและการเงิน ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2566

ด้วยขนาดของธุรกิจที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ผู้บริหารมองเห็นว่าการทำงานในรูปแบบเดิม โดยการจดบันทึกข้อมูลลงในสมุด อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน และไม่สามารถรวบรวมข้อมูลด้านรับ และด้านจ่าย เพื่อออกงบการเงินเพื่อการบริหารได้ ดังนั้น จึงมีความตั้งใจที่จะวางระบบบัญชีและการเงิน เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน และเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าระบบและสามารถออกงบการเงินได้เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำงบการเงินไปใช้ในการบริหารงานได้จริง

Visitors: 70,221