บริการ Setup โปรแกรม Express ทั่วประเทศ

ทำไมถึงต้อง Setup โปรแกรม Express 

ในเมื่อโปรแกรม Express เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ???

ตอบ!!! เนื่องจากแต่ละธุรกิจมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน โดยโปรแกรมสำเร็จรูป Express จะสร้างรูปแบบของระบบไว้แบบกลางๆ ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานโปรแกรม Express เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้ และสามารถช่วยในการควบคุมภายในของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง "Setup โปรแกรม Express ให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของตัวเอง"


ทำไมต้อง Acc. !!!

1. Acc. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบบัญชีการเงิน

2. Acc. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ Setup โปรแกรม Express

3. Acc. จึงสามารถ Setup การใช้งานโปรแกรมให้สอดคล้องกับการทำงานตามลักษณะของธุรกิจ และสอดคล้องตามกฎหมายภาษีอากร

4. Acc. การกำหนดรูปแบบการนำเข้าข้อมูล ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าสามารถทำงานได้ง่าย ได้แก่ระบบการทำงานดังต่อไปนี้

   4.1 การนำเข้าข้อมูลด้านรับ

   4.2 การนำเข้าข้อมูลด้านจ่าย

   4.3 การรวบรวมข้อมูลลูกหนี้/เจ้าหนี้การค้า

   4.4 การควบคุมเช็ครับ, เช็คจ่าย

   4.5 การควบคุม รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร

5. Acc. สร้างแบบฟอร์มเอกสารที่จำเป็นต้องใช้งานในธุรกิจ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบวางบิล, ใบสั่งซื้อ เป็นต้น

6. Acc. สร้างรูปแบบงบการเงินให้สอดคล้องตามลักษณะของธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

7. Acc. แนะนำการใช้งานโปรแกรม ให้สามารถเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมได้จริง


Visitors: 74,074