การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคล

เป็นที่สงสัยของเจ้าของกิจการรายใหม่...ว่า...เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว (บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ฯลฯ) จะดำเนินการในส่วนของการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารได้อย่างไร วันนี้ Acc. มีเกร็ดความรู้เล็กๆ มาฝากค่ะ


การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคล...ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป


เอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการทุกคน

2. รายงานการประชุม แสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

3. หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 1 เดือน

4. บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 1 เดือน

5. บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แสดงตรายาง) ไม่เกิน 1 เดือน

6. บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 1 เดือน

7. ข้อบังคับ (ถ้ามี)

8. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)


ทั้งนี้!!!  สำหรับจำนวนเงินที่จะใช้เปิดบัญชี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารค่ะ

เช่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500.- บาท หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000.- บาทค่ะ


ตัวอย่าง : แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ประกอบการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

Visitors: 74,074