บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรืออื่นๆ ใน จังหวัด สุราษฎร์ธานี และทั่วประเทศ

Acc. System (Thailand) Co., Ltd.

ให้บริการงานจดทะเบียนในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. งานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  2. งานจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์

  3. งานจดทะเบียนแก้ไขที่อยู่

  4. งานจดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ

  5. งานจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี

  6. งานจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  7. งานจดทะเบียนแก้ไขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  8. งานจดทะเบียนอื่นๆ


อัตราค่าบริการ :

  1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด          ค่าบริการ 3,000 บาท 

  2. จดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์                   ค่าบริการ 2,000 บาท

  3. จดทะเบียนแก้ไขที่อยู่  - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    ค่าบริการ 2,000 บาท

                      - กรมสรรพากร           ค่าบริการ 1,000 บาท

  4. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ                 ค่าบริการ 2,000 บาท

  5. จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี                   ค่าบริการ 4,000 บาท


การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  ** ยื่นเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันเดียว **

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม และข้อมูลประกอบในการจดทะเบียนจัดตั้ง

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ร่วมก่อการ/จัดตั้ง

     - บริษัท ผู้ร่วมก่อการ/จัดตั้ง  จำนวน 3 คน

     - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ร่วมก่อการ/จัดตั้ง  จำนวน 2-3 คน

       ** 2 คน ลงนามได้ 1 คน 

       ** 3 คน ลงนามได้ 2 คน

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมแผนที่

  3. ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 2 ชื่อ (สำรองไว้ 1 ชื่อ)

  4. ตรายางบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด (แจ้งให้จัดทำหลังจากจองชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แล้ว)

  5. ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ร่วมก่อการ/จัดตั้ง แต่ละคน ดังนี้

     - อาชีพ

     - เบอร์โทร

     - สัดส่วนการถือหุ้น

  6. ทุนจดทะเบียน

  7. วัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท


ระยะเวลาในการประกาศลงโฆษณา เพื่อนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีต่างๆ ดังนี้

   1. กรณีแก้ไขวัตถุประสงค์     ลงโฆษณาล่วงหน้า 14 วัน ก่อนการประชุมวิสามัญ

   2. กรณีแก้ไขที่อยู่           ลงโฆษณาล่วงหน้า 14 วัน ก่อนการประชุมวิสามัญ

   3. กรณีแก้ไขอำนาจกรรมการ   ลงโฆษณาล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการประชุมวิสามัญ

   4. กรณีเลิก                ลงโฆษณาล่วงหน้า 14 วัน ก่อนการประชุมวิสามัญ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :

คุณณัชษวีร์  พัฒนจีระธรณ์ (กริม)

098-245-4941Visitors: 73,510