บริการของเรา - Acc. มุ่งเน้นการให้บริการด้วยหัวใจ

นอกเหนือจากงานบริการวางระบบบัญชีการเงินแล้ว ยังมีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวงกับงานบัญชีการเงิน ดังนี้

1. บริการรับทำบัญชี พร้อมกับการวางแผนภาษี

2. บริการตรวจสอบภายใน เพื่อค้นหาการทุจริตที่เกิดขึ้น

3. บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี

4. บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

5. บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

6. บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและการเงิน

7. ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express                             Visitors: 74,074