การสร้างผังบัญชี

Acc. System (Thailand) Co., Ltd. มีเคล็ดลับงง่ายๆ ในการสร้างผังบัญชีเพื่อให้ง่ายและสอดคล้องกับการจัดทำงบการเงิน (งบกำไรขาดทุน) และกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 ประจำปี  โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. หมวดรายจ่าย ซึ่งก็คือ หมวด 5 จะต้องแยกเป็น 3 หมวดหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดในปัจจุบัน ได้แก่

          1.1 ต้นทุนการผลิต

          1.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย

          1.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2. เมื่อได้หมวดรายจ่าย 3 หมวดหลักๆ แล้ว เราก็มาแยกย่อยในแต่ละหมวดเพื่อให้สอดคล้องกับแบบ ภ.ง.ด. 50 โดยให้อ้างอิง "รายการที่ 8 " ในแบบ ภ.ง.ด. 50

3. เมื่อเราได้ผังบัญชีที่สอดคล้องกับแบบ ภ.ง.ด. 50 แล้ว ก็ควรจะสร้างแบบช่วยกรอกไว้ในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เพื่อให้สะดวกในการเรียกใช้งานในครั้งถัดไป ทั้งนี้ "แบบช่วยกรอก ภ.ง.ด. 50 " ควรกำหนดให้มีรูปแบบเดียวกันกับ "รายการที่ 8" ในแบบ ภ.ง.ด. 50


ตัวอย่างผังบัญชี (เฉพาะหมวดค่าใช้จ่าย)

5000-00  ค่าใช้จ่าย (บัญชีคุม)

5100-00  ต้นทุนขายสุทธิ (บัญชีคุม)

                5110-00  ต้นทุนสินค้าเพื่อขาย

                5130-00  ซื้อสุทธิ (บัญชีคุม)

                                5130-01  ซื้อ

                                5130-02  ส่วนลดรับ

                                5130-03  ส่งคืนสินค้า

5200-00  ค่าใช้จ่ายในการขาย (บัญชีคุม)

               5201-00  รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน-ขาย (บัญชีคุม)

                               5201-01  เงินเดือนและค่าจ้าง

                               5201-02  ค่าล่วงเวลา

                               5201-03  ค่าเบี้ยขยัน

                               5201-04  เงินเพิ่มพิเศษ

                               5201-05  โบนัส

                               5201-06  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

                               5201-07  ค่าอบรมสัมมนา (หักค่าใช้จ่าย 200%)

                               5201-08  ค่าอบรมสัมมนา

                               5201-09  ค่าแบบฟอร์มพนักงาน

                               5201-10  ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

                               5201-11  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-สวัสดิการพนักงานขาย

                               5201-12  ค่าสวัสดิการอื่นๆ

               5202-00  ค่าพาหนะ รายจ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก (บัญชีคุม)

                               5202-01  ค่าพาหนะ (ค่าน้ำมันรถ)

                               5202-02  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

                               5202-03  ค่าที่พัก

               5203-00  ค่าระวาง ค่าขนส่ง (บัญชีคุม)

                               5203-01 ค่าขนส่ง          

               5204-00  ค่ารับรอง (บัญชีคุม)

                               5204-01  ค่ารับรอง

               5205-00  ค่านายหน้า ค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขาย (บัญชีคุม)

                               5205-01  ค่านายหน้า

                               5205-02  ค่าโฆษณา

                               5205-03  ค่าส่งเสริมการขาย

                               5205-04  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร

                               5205-05  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายอื่นๆ

5300-00  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (บัญชีคุม)

               5301-00  รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน-บริหาร (บัญชีคุม)

                               5301-01  เงินเดือนและค่าจ้าง

                               5301-02  ค่าล่วงเวลา

                               5301-03  ค่าเบี้ยขยัน

                               5301-04  เงินเพิ่มพิเศษ

                               5301-05  โบนัส

                               5301-06  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

                               5301-07  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

                               5301-08  ค่าอบรมสัมมนา (หักค่าใช้จ่าย 200%)

                               5301-09  ค่าอบรมสัมมนา

                               5301-10  ค่าแบบฟอร์มพนักงาน

                               5301-11  ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

                               5301-12  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-สวัสดิการพนักงานขาย

                               5301-13  ค่าสวัสดิการอื่นๆ

                5302-00  ค่าตอบแทนกรรมการ

                5303-00  ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ (บัญชีคุม)

                                5303-01  ค่าไฟฟ้า

                                5303-02  ค่าน้ำประปา

                                5303-03  ค่าโทรศัพท์

                5304-00  ค่าเช่า (บัญชีคุม)

                                5304-01  ค่าเช่าสำนักงาน

                5305-00  ค่าซ่อมแซม (บัญชีคุม)

                                5305-01  ค่าซ่อมแซม-อาคารสถานที่

                                5305-02  ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ

                5306-00  ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

                5307-00  ค่าภาษีอากรอื่นๆ (บัญชีคุม)

                                5307-01  ค่าอากรแสตมป์

                                5307-02  ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือน

                                5307-03  ภาษีป้าย

                                5307-04  ค่าภาษียานพาหนะ

                5308-00  ต้นทุนทางการเงิน (บัญชีคุม)

                               5308-01  ค่าธรรมเนียมธนาคาร

                               5308-02  ดอกเบี้ยจ่าย

                5309-00  ค่าทำบัญชี

                5310-00  ค่าสอบบัญชี

                5311-00  รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา

                5312-00  รายจ่ายเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนรู้และนันทนาการ

                5313-00  รายจ่ายในการจัดหาหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

                5314-00  รายจ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์

                5315-00  รายจ่ายเพื่อพัฒนาครู คณาจารย์

                5316-00  รายจ่ายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.

                5317-00  รายจ่ายเพื่อโครงการฝึกอบรมอาชีพฯ

                5318-00  รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ

                5319-00  รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

                5320-00  ค่าธรรมเนียมในการให้คำแนะนำและปรึกษา (บัญชีคุม)

                               5320-01  ค่าที่ปรึกษาทางบัญชี

                               5320-02  ค่าที่ปรึกษาทางกฏหมาย

                               5320-03  ค่าทนาย

                5321-00  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  (บัญชีคุม)

                                5321-01  ค่าธรรมเนียมทางกฏหมาย

                                5321-02  ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน

                                5321-03  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

                5322-00  หนี้สูญ

                5323-00  ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน

                                5323-02  ค่าเสื่อมราคา-อาคาร

                                5323-03  ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน

                                5323-04  ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งสำนักงาน

                                5323-05  ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ

                                5323-06  ค่าเสื่อมราคา-โปรแกรมคอมพิวเตอร์

                5324-00  รายจ่ายอื่นๆ (ไม่ใช่รายจ่ายต้องห้าม) (บัญชีคุม)

                                5324-01  ค่ารักษาความสะอาด

                                5324-02  ค่ารักษาความปลอดภัย

                                5324-03  ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์

                                5324-04  ค่าวารสารและสมาชิก

                                5324-05  ค่าไปรษณีย์

                                5324-06  ค่าวัสดุสิ้นเปลือง-สำนักงาน

                                5324-07  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

                                5324-08  เบี้ยปรับเงินเพิ่ม (ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร)

                                5324-09  กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

                                5324-10  เศษสตางค์

                5325-00  รายจ่ายต้องห้าม (บัญชีคุม)

                                5325-01  ภาษีซื้อไม่ขอคืน

                                5325-02  ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้

                                5325-03  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี

                                5325-04  เบี้ยปรับเงินเพิ่ม (เกี่ยวกับภาษีอากร)

                                5325-05  หนี้สงสัยจะสูญ

                                5325-06  ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

6000-00  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

#1 โดย: วันดี [IP: 203.156.140.xxx]
เมื่อ: 2016-08-29 17:10:58
ขอบคุณมากค่ะ สุดยอดเลยค่ะ กำลังหาผังบัญชีเพื่อประยุกต์ใช้ค่ะ
#2 โดย: Duaen@windowslive.com [IP: 119.76.1.xxx]
เมื่อ: 2017-09-18 23:25:07
ค่าต่ออายุวีซ่าของกรรมการ จะบันทึกบัญชียังงัยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
#3 โดย: leangon [IP: 125.24.227.xxx]
เมื่อ: 2019-02-26 11:56:57
สอบถามค่ะ-เมื่อเราซื้อซองจดหมายมาเราต้องลงชื่อบัญชีว่าอะไรคะ ขอบคุณค่ะ
#4 โดย: Kessarin839@gmail.com [IP: 125.24.207.xxx]
เมื่อ: 2020-04-16 10:18:11
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมนะคะ การแบ่งหมวดค่าใช้จ่าย ออกเป็น 3 หมวด เพื่อให้สอดคล้องในการจัดทำงบการเงินและการกรอก ภ.ง.ด.50 รบกวนช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยค่ะว่า สอดคล้องยังไง

คือกำลังทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ
#5 โดย: . [IP: 171.98.197.xxx]
เมื่อ: 2021-09-17 16:25:29
.
#6 โดย: wiii [IP: 183.89.155.xxx]
เมื่อ: 2023-09-19 15:44:33
กรณีมีค่าปรับ จากการรับเงิน รับชำระหนี้ ต้องไปแก้ไขจุดไหนก่อน หรือ ต้องเพิ่มตรงไหนคะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 74,074